web metrics

Retningslinjer og skjema


 

Informasjonsstøtte

til opplysning om

globale spørsmål

Den norske kirkes nord/sør-informasjon

 

Retningslinjer for tildeling av midler:

1. Målsetningen for Den norske kirkes nord/sør- informasjons eksterne informasjonsstøtte er å stimulere til økt engasjement og aktivitet knyttet til spørsmål omkring forholdet mellom Nord og Sør, og internasjonal solidaritet i menigheter og organisasjoner innenfor Den norske kirke.

2. Informasjonsstøtte gis til informasjonsarbeid i Norge knyttet til globale spørsmål som klima, skaperverk og bærekraft, utvikling, fred, fattigdom, menneskerettigheter, hiv og aids, vennskapsarbeid, kulturmøter, Syng håp o.a.

3.Informasjonstiltak som styrker engasjementet og arbeidet i lokale menigheter skal prioriteres. Menighetene er Den norske kirkes nord/sør-informasjons primære målgruppe, men også bispedømmer, organisasjoner, ulike grupper og enkeltpersoner innenfor Den norske kirke kan søke om støtte. I enkelte tilfeller vil det være et samarbeid mellom Den norske kirke og samarbeidende organisasjoner utenfor kirken. Dersom søkeren står utenfor Den norske kirke, er det nødvendig å presisere hva samarbeidet med kirken går ut på.

4. Informasjonstiltak som er knyttet til Den norske kirkes nord/sør- informasjons hovedsatsningsområder og årstema prioriteres. Det gis ikke støtte til opplysning om eget misjonsarbeid eller til arrangement med hovedfokus på innsamling av penger.

5. Som en hovedregel skal støtten gå til arrangementer og andre informasjonstiltak som gjennomføres i Norge. Dette innebærer at det normalt ikke gis reisestøtte til og fra utlandet. Det kan gis støtte til reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med besøk fra Sør, som en del av et opplysningsarbeid og/eller et vennskapssamarbeid. Men disse må ses i forhold til informasjonstiltakets omfang.

7. Det skal som hovedregel søkes i forkant av et tiltak. Søknader sendes til Den norske kirkes nord/sør- informasjon fortløpende og skal normalt behandles på neste møte i utvalget til Den norske kirkes nord/sør- informasjon.

8. Maximum tildeling per prosjekt er kr.15.000.

9. Hastesøknader om mindre beløp, inntil kr. 5.000,-, kan avgjøres av rådgiver i samråd med den valgte leder av Den norske kirkes nord/sør informasjons utvalg.

10. Tildelte midler som likevel ikke blir investert i tiltaket, skal i sin helhet tilbakeføres til Den norske kirkes nord/sør- informasjon.

11. Søknaden skal inneholde informasjon om:

Søker (menighet/organisasjon) v/ansvarlig, tidsrom/år for tiltaket, målgruppe, beskrivelse og ønsket effekt av tiltaket, budsjett (med angivelse av evt. annen søkt støtte), presisering av det ansøkte støttebeløp.

Søknadsskjema: Word     

12. En rapport med regnskap sendes Den norske kirkes nord/sør- informasjon senest 3 måneder etter tiltakets avslutning. Den norske kirkes nord/sør- informasjons rapportskjema skal benyttes. Dette som en del av vidererapportering til Norad.

Rapporteringsskjema: Word

 

Revidert og vedtatt av Den norske kirkes nord/sør- informasjons utvalg
11.06.2013

Søknader sendes til sekretariatet og behandles av utvalget til Den norske kirkes nord/sør- informasjon, som vanligvis møtes fire ganger i året.

Adresse: Postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo.
                 E-post:janne.dale.hauger@kirken.no
  

 

Skjemaer

Last ned søknadsskjema.(Word).
Last ned rapportskjema. (Word).

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker