web metrics

HIV & Aids

Ungdommens kirkemøte forventer at kirken er uredd og ikke trekker seg unna i møte med mennesker som lever med hiv, i og utenfor vårt eget fellesskap. Vi vil også fremheve at en positiv hiv-test aldri kan redusere vårt menneskeverd. Vi sier derfor med Paulus at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet (Romerne 8,33) - Ungdommens kirkemøte 2004

Hiv på norsk
 
Kunsten å informere
Da hiveepidemien kom til Norge på 80-tallet var informasjonen om hiv bygd på heller usikre antagelser. Det oppsto rykter om at hiv kunne smitte via mygg og toalettskåler.  Helsemyndighetene anslo at det innen 1990 ville være 30.000 hivpositive i Norge. Den tidlige informasjonen om hiv var med på å spre frykt, og den skapte sannsynligvis grobunn for at hivpositive i Norge fortsatt utsettes for stempling og smitteangst i dag.
 
I dag eksisterer det mer kunnskap om hiv enn på 80-tallet. Det er ikke nødvendig å komme med skremselspropaganda. Antakelsen om 30.000 hivpositive slo ikke til. Ved utgangen av 2004 lever har 3046 personer fått hivdiagnosen i Norge med hiv. Hiv smitter ikke via inventar eller dyr. Dette kapittelet inneholder en del informasjon om hva hiv og aids er og hvordan det er å leve med hiv i Norge. Neste kapittel fokuserer på hiv og aids globalt.
 
Noe av det viktigste er å la ungdommene oppleve at det er konkrete mennesker det er snakk om. Hivpositive er like forskjellige fra hverandre som andre mennesker. Det eneste alle hivpositive har felles er at de lever med hivviruset. Du kan kontakte Pluss-LMA for å høre om dere kan få besøk av en eller flere som er direkte berørt av hiv. Intervjuene i denne boka er også en mulig innfallsvinkel til å la ungdommene møte personer som lever med hiv. 
 
Trygghet er forebyggende
Vi i redaksjonen oppfordrer til å vise moderasjon når det gjelder å snakke om hvor utsatt ungdom i Norge er for å bli smittet med hiv. De fleste ungdommene du snakker med, er i den første fasen i sitt seksualliv. Forskning viser at de som er trygge på seg selv og sin seksualitet, er de som er best til å beskytte seg mot graviditet og kjønnsykdommer. Kampanjer som har forsøkt å skremme folk fra å ha ubeskyttet sex på grunn av hiv ser ikke ut til å ha stor effekt.
 
Det er godt voksne som er mest utsatt for smitte i Norge. I 2004 ble de fleste heterofile mennene smittet med hiv på reise i utlandet. Nesten alle kvinnene bosatt i Norge ble smittet av sin ektemann eller samboer. 
 

  

"GUNNAR" - Å OVERLEVE MED HIV

SAMTALESPØRSMÅL TIL INTERVJUET MED GUNNAR

Hivsituasjonen i Norge

Antall hivpositive øker
Du bør oppdatere deg på den norske hivsituasjonen før du tar opp hiv og aids som tema. Ungdommene vil definitivt spørre om hvor mange som er smittet i Norge. På Folkehelseinstituttets internettsider ligger de nyeste statistikkene og fylkesvise oversikter, samt korte analyser av utviklingen i Norge og globalt. De halvårlige rapportene om hivsituasjonen i Norge finner på www.fhi.no/smitteverneller http://www.msis.no/. 
 
I følge Folkehelseinstituttets MSIS-rapport nr 6/2005 ble det diagnostisert
252 nye hivpositive i Norge i 2004. Dette er det høyeste antallet diagnostiserte noe år i Norge. Økningen skyldes at det er et utbrudd av økt hivsmitte blant menn som har sex med menn i Oslo området, at det er stadig flere norske heteroseksuelt smittede og at det er et høyt antall hivpositive innvandrere. Flest norske menn som er smittet heteroseksuelt smittes på reiser til utlandet, spesielt til Thailand. De fleste norske kvinnene blir smittet av sin samboer eller ektefelle. Det er lite smitte fra sprøytemisbrukere i Norge. Gjennomsnittlig (median) alder  for å bli smittet med hiv for heterofile bosatt i Norge var 41 år for menn og 34 år for kvinner i 2004. Forskerne ved Folkehelseinstituttet kommenterer tallene for 2004 slik:
 
Dette er en alvorlig påminnelse om at hivepidemien som fortsetterå utvikle seg dramatisk i store deler av verden, heller ikke er under kontroll i Norge. Til tross for fremskritt i behandlingen, er hivinfeksjon fortsatt en alvorlig smittsom tilstand med livsfarlig fare for alvorlig sykdom og død. Kilde: http://www.fhi.no/ MSIS 6/2005
 
Frykten for å bli smittet med hiv kan igjen bli større i folk bevissthet. Det kan medføre at det å leve med hiv blir enda vanskeligere å leve med hiv.  
 
”Frykten for at andre vil bli redde meg”
Den systematiske kunnskapen om hvordan det er å leve med hiv i Norge kommer primært fra levekårsundersøkelsen ”Levekår og livskvalitet blant hivpositive” som ble gjennomført av FAFO på oppdrag fra Pluss-LMA og Helsedepartementet. Nedenfor kan du lese om noen av resultatene fra levekårsundersøkelsen.
 
Undersøkelsen viser at det fortsatt er en utstrakt stigmatisering (eller stempling) ) tigmatisering ( hiv uten å vite at de er smittet anslås å være ever med hiv i NorgeNorge. ge. knadene deres.  oav hivpositive. Fordommer og diskriminering finner sted også i sammenhenger som burde være trygge, som for eksempel hos fastlegen. Det ser ut som om folks reaksjoner styres av mye irrasjonell angst og følelsen av at den hivpositive er generelt smittsom eller uren.
Flertallet av hivpositive skjuler at de lever med hiv overfor flertallet av sine kjente. Nesten alle har noen fortrolige som vet at de er hivpositive, men de færreste er åpne i alle sammenhenger. Noen få har ikke fortalt om hivsmitten til noen. Det er en stor påkjenning å ikke være åpen overfor noen i det hele tatt. De hivpositive oppgav ”skam over hivsmitten” og ”frykten for at andre vil bli redde for meg” som hovedgrunn  til at de skjuler at de er smittet. Personer med immigrantbakgrunn og heterofile norske menn er blant dem som skjuler at de er hivpositive i flest sammenhenger. 
 
 
Lever ofte isolerte liv
Pluss-LMA og Aksept er to av de viktigste møteplassene for hivpositive. Det å være med i et nettverk der de får treffe andre i samme situasjon, er viktig for mange hivpositive. Enkelte velger å unngå kontakt med Pluss-LMA og Aksept fordi de ikke ønsker å ha så mye fokus på en identitet som hivpositiv. De fleste tilbudene til hivpostive er i Oslo. Det er vanskeligere for personer fra byer og bygder utenfor Oslo å få treffe andre. Disse personene lever ofte isolerte liv. Hivsmitten kan medvirke til at den enkelte får mindre kontakt med sine nærmeste venner og familie. Dette gjelder spesielt like etter at de har fortalt om sin situasjon. Mange har fortalt at kontakten med foreldre og venner ble bedre etter en stund. Frykten for negative reaksjoner har i en del tilfeller vært større enn de reelle konsekvensene ved å være åpen. Mange opplever at hivsmitten fører til at andre vegrer seg mot nærhet og at en selv vegrer seg fordi en føler seg smittsom. Mer enn halvparten av de hivpositive har ikke sex lenger fordi de ikke tør eller har lyst. Mennene opplever at seksuallivet er blitt mer begrenset enn kvinnene. Generelt sett er hivpositive flinke til å praktisere sikrere sex.
 
Kilde: Levekår og livskvalitet blant hivpositive. Fafo rapport 402 Fangen Katrine, et.al. Fafo 2002.
 
Aktiviteter og samtale

Flere av aktivitetene nedenfor er konkurranser. Vi anbefaler at du skaffer små premier til vinnerlagene. Det øker konkurranseinnstillingen. For at du skal føle deg trygg på lekene, bør du ha lest hele dette kapittelet. Konkurransene inneholder kunnskapsspørsmål som du bør kunne svare på. Etter lekene er det formulert en del spørsmål til samtale.

REISEN

HIV OG AIDSQUIZ

Fasit - Hiv og aidsquiz

FLEIP ELLER FAKTA

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker